Home

Crkva Brvnara u Darosavi

Crkva brvnara u Darosavi je sagrađena 1833. godine, a posvećena je apostolima Petru i Pavlu. U obliku je izduženog broda sa poligonalnom oltarskom apsidom i tremom na zapadnoj strani. Krovni pokrivač je šindra. Celokupna dužina crkve zasvedena je plićim koritastim svodom od profilisanih i užljebljenih šašovaca. Pripada tipu većih građevina ove vrste. Ono što posebno izdvaja ovu građevinu je bogatstvo ornamentisanih detalja na vratima, prozorima, tavanici, stubovima na tremu.

Crkva brvnara u Darosavi utvrđena je za nepokretno kulturno dobro-spomenik kulture, rešenjem Zavoda za naučno proučavanje spomenika kulture Beograd br.922/51 od 15.08.1951. godine.

Izvor:Zavod za zaštitu spomenika kulture Kragujevac